ШАНОВНІ РОБОТОДАВЦІ!

 Внесено зміни до Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою та Форми трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю,  затверджених Наказом Міністерства праці та соціальної політики № 260  від 08.06.2001 (зміни внесено Наказами Міністерства праці та соціальної політики 

№ 208 від 29.06.2005
№ 320 від 14.10.2010
Наказом Міністерства соціальної політики
№ 660 від 16.09.2014)

 З 28.10.2014 реєстрація трудових договорів між працівником і фізичною особою–підприємцем, яка використовує найману працю здійснюється за

НОВОЮ ФОРМОЮ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ в  редакції від 28.10.2014

 

 

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики України
08.06.2001 № 260

Трудовий договір
між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю

 

Місто ____________________ «___» _______________ 20___ р.

 

Прізвище ___________________________ Ім’я _________________________ По батькові ______________________________

Рік народження ______________________________

Місце роботи, посада (для фізичної особи, яка використовує найману працю, пов’язану з наданням послуг) __________________________________________________________________________________________________________

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті) _____________________________________________

Для фізичної особи – підприємця реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті)  ____________________________________

Місце проживання ________________________________________________________________________________________

Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

іменований далі Фізична особа, з одного боку, і

Прізвище____________________________Ім’я____________________________По батькові ___________________________

Дата народження _____________Вид діяльності (професія) ______________________________________________________

Останнє місце роботи ______________________________________________________________________________________

Місце проживання _________________________________________________________________________________________

Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті) __________________________________________________ ,

іменований далі Працівник, з другого боку, уклали між собою цей трудовий договір про таке:

1. Цей договір є: (потрібне підкреслити)  безстроковим, що укладається на невизначений строк; на визначений термін, установлений за погодженням сторін

_________________________________________________________________________________________________________;
(указати строк дії договору) 

таким, що укладається на час виконання певної роботи

__________________________________________________________________________________________________________
(указати строк виконання роботи)

2. Працівник зобов’язаний виконувати ________________________________________________________________________                                                                                                      (зазначаються докладні 

__________________________________________________________________________________________________________
характеристики роботи продавця, водія, секретаря, садівника, няньки

__________________________________________________________________________________________________________
тощо та вимоги до рівня її виконання: за обсягом виробництва (робіт), 

__________________________________________________________________________________________________________
                       якістю виконання робіт, рівня виконання норм та нормованих завдань,

__________________________________________________________________________________________________________
дотримання правил з охорони праці; строків її виконання)

3. Фізична особа зобов’язується:

оплачувати працю Працівника у розмірі ____________________ грн. на місяць.

Розмір заробітної плати визначається за згодою сторін, але не нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати; забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці для виконання прийнятих Працівником зобов’язань, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці, надавати необхідний інвентар, робочий одяг.

4. Час виконання робіт установлюється з ______________________________________________________________________

(указується час початку та закінчення робочого дня) 

При розподілі робочого дня на частини зазначається тривалість кожної з частин та перерва між ними. Наприклад, з 8.00 годин до 12.00 годин та з 17.00 годин до 20.00 годин. Розподіл робочого дня на частини можливий і в ході виконання трудового договору, про що складається відповідне доповнення до цього договору. При цьому сторони мають право встановлювати сумарний облік робочого часу за певний період (місяць, квартал тощо). Тривалість робочого часу не повинна перевищувати у вибраному періоді нормальну тривалість робочого часу з розрахунку 40 годин на тиждень.

5. Вихідні дні надаються ____________________________________________________________________________________
(указуються відповідні дні тижня) 

За згодою сторін конкретні вихідні дні можуть змінюватися, про що сторони сповіщають одна одну не пізніше ніж за два дні. Робота у вихідні, святкові та неробочі дні допускається тільки за згодою Працівника і підлягає компенсації відповідно до чинного законодавства.

6. Тривалість щорічної оплачуваної відпустки та час її надання ___________________________________________________

(указується тривалість, початок та закінчення відпустки) 

Тривалість щорічної оплачуваної відпустки не може бути менш як 24 календарні дні.

  1. При вирішенні питань, не передбачених цим договором, сторони керуються загальними нормами законодавства про працю України.

8. Трудовий договір набирає чинності з моменту його підписання або з дати, визначеної сторонами у договорі, але не пізніше дня фактичного допущення працівника до роботи.

9. Трудовий договір повинен бути зареєстрований Фізичною особою (або дорученням уповноваженою нею особою) у державній службі зайнятості за місцем свого проживання у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи.

10. Спори з виконання умов трудового договору розглядаються судом. У такому самому порядку розглядаються спори про визнання трудового договору недійсним, якщо він був укладений, наприклад, без наміру виконувати передбачені в ньому обов’язки (фіктивний трудовий договір).

11. Заробітна плата працівника підлягає оподаткуванню в порядку, визначеному законодавством.

12. Працівники, які працюють у фізичних осіб за трудовими договорами, підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. Сплата єдиного внеску провадиться у розмірах і порядку, визначених законодавством.

13. Підстава для пільг з оподаткування та інших пільг ___________________________________________________________

     (указати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави) 

14. Трудовий договір складений у трьох автентичних примірниках, один з яких перебуває у Фізичної особи, другий — у Працівника, третій — у державної служби зайнятості, яка здійснила реєстрацію трудового договору.

 

15. Підписи сторін:

Фізична особа (або дорученням уповноважена нею особа) ______________________________________ Працівник _______________________________________________________
«___» _______________ 20  _ р. «___» _______________ 20  _ р.

 

16. Трудовий договір зареєстрований від «___» _______________ 20 __ р. за № _____________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
                                                    (найменування державної служби зайнятості) 

  М. П. __________________________
(підпис)
____________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові посадової особи
служби зайнятості)
17. Трудовий договір розірваний сторонами «___» _________________ 20__ р.
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
(підстави припинення договору вносяться з посиланням на відповідні статті КЗпП України)
 
Підписи сторін:  
Фізична особа ______________________________________
(або дорученням повноважена
нею особа)
Працівник ___________________________________________
(крім випадків розірвання трудового
договору за ініціативою фізичної
особи у випадках, визначених КЗпП,
за відсутності працівника)
 

18. Трудовий договір від «___» _______________ 20___ р. за № ________________________________________________ знято з реєстрації «___» _______________ 20___ р.

__________________________________________________________________________________________________________
                                       (найменування державної служби зайнятості)

М. П. _______________
(підпис)
____________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові посадової особи
служби зайнятості)

19. Трудовий договір визнаний недійсним за рішенням суду від «___» _______________ 20___ р.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                        (підстави та копія рішення суду додаються)

20. Сторони ознайомлені з порядком реєстрації та зняття з реєстрації трудового договору, унесення відповідних записів до трудової книжки Працівника та її зберігання.

 

Підписи сторін:

Фізична особа (або дорученням  уповноважена нею особа) _____________________________________________ Працівник __________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Схожі публікації:

baner

Сектор з інформаційної діяльності та зв"язків з громадскістю

м. Павлоград, вул. Цунтральна, 98, каб.201, тел: (0563) 20-63-32

baner
baner
baner
baner