baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

На виконання вимог Закону України „Про запобігання корупції”, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів антикорупційного характеру, стан роботи щодо запобігання і протидії корупції в райдержадміністрації перебуває на особистому контролі голови райдержадміністрації та систематично вживаються заходи щодо запобігання проявів корупції серед державних службовців райдержадміністрації. Контроль виконання документів антикорупційного характеру здійснюється шляхом розгляду питань на засіданнях колегії, оперативних нарадах голови райдержадміністрації, заступників голови райдержадміністрації та керівника апарату райдержадміністрації, навчальних семінарах, при індивідуальних бесідах тощо.

З метою попередження корупційних злочинів та діянь серед державних службовців, керівництвом райдержадміністрації ведеться цілеспрямована робота з метою забезпечення ефективності діючої процедури прийняття на державну службу та вдосконалення механізму контролю щодо заборони займання посад особами, які звільнені з державної служби за корупційні діяння або скоїли інші злочини.

Питання діяльності райдержадміністрації, в т.ч. стан виконання Законів України, обговорення проектів нормативно-правових актів, прийняті рішення колегії райдержадміністрації та розпорядження голови райдержадміністрації систематично висвітлюються через місцеві засоби масової інформації.

На виконання роботи з питань запобігання проявам корупції у  Павлоградському районі, одним із важливих аспектів сучасної державної правової політики в Україні є реформування системи запобігання і протидії корупції. Досягнення успіху у цьому процесі є передумовою для формування у суспільства довіри до влади, зростання економічного потенціалу держави, покращення добробуту громадян України.

В Україні функціонує принципово нова антикорупційна система, яка має переважно превентивний характер і орієнтована на створення в суспільстві ефективних механізмів попередження корупції. За таких умов посилюється значення вимог до доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які мають бути ними засвоєні як норми повсякденної поведінки.

Перш за все, слід зазначити, що в Україні замість фрагментарного законодавства створено систему антикорупційного законодавства, яке охоплює всі сфери суспільного життя і включає різні види нормативно-правових актів. Основним антикорупційним нормативно-правовим актом в Україні є Закон України „Про засади державної антикорупційної політики в Україні”.

В Законі України „Про запобігання корупції” визначено такі основні принципи запобігання і протидії корупції:

верховенства права;

законності;

комплексного здійснення правових, політичних, соціально-економічних, інформаційних та інших заходів;

пріоритетності запобіжних заходів;

невідворотності відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

участі громадськості у заходах щодо запобігання і протидії корупції, державного захисту осіб, які надають допомогу у здійсненні таких заходів;

забезпечення відновлення порушених прав і законних інтересів, відшкодування збитків, шкоди, завданої корупційним правопорушенням.

Відповідно до статті 3 вказаного Закону суб’єктами, на яких поширюється дія цього Закону є:

особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, відповідно до закону;

посадові особи та працівники юридичних осіб — у разі одержання ними неправомірної вигоди, або одержання від них особами, зазначеними у пунктах 1 і 2 частини першої цієї статті, або за участю цих осіб іншими особами неправомірної вигоди;

фізичні особи — у разі одержання від них особами, зазначеними у пунктах 1- 4 частини першої цієї статті, або за участю цих осіб іншими особами неправомірної вигоди.

Для визначення статусу таких осіб слід врахувати наступне:

головним критерієм віднесення особи до кола посадових осіб є наявність в неї організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій.

Законодавством встановлено низку положень, що за змістом є обмеженнями та заборонами певних видів поведінки посадових осіб, а за своїм призначенням це — засоби запобігання корупції. Необхідно такі положення знати, розуміти та дотримуватись у своїй повсякденній діяльності. Крім того, законодавство встановлює низку вимог та процедур, спрямованих на запобігання корупції. Усі ці інструменти становлять комплекс антикорупційних механізмів, які виступають „бар’єрами” на шляху вчинення корупційних правопорушень.

З метою реалізації державної політики у сфері боротьби з корупцією, в райдержадміністрації проводиться роз’яснювальна робота серед державних службовців щодо вивчення основних положень антикорупційного законодавства, запобігання та шляхів врегулювання конфлікту інтересів, виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності посадових і службових осіб.

Постійно здійснюється якісний добір і розстановка кадрів на засадах  неупередженого конкурсного відбору, їх об’єктивної атестації, щорічного оцінювання результатів службової діяльності, а також вжиття заходів щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів

Відповідно до Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII                   «Про державну службу», який визначає нові принципи, правові та організаційні засади забезпечення публічної, професійної, політично неупередженої, ефективної, орієнтованої на громадян державної служби, яка функціонує в інтересах держави і суспільства при прийняті на роботу, державні службовці особисто під розпис ознайомлюються із вимогами та обмеженнями щодо прийняття, проходження та припинення державної служби, встановленими Законом.

Наказом керівника апарату райдержадміністрації від 21 січня 2020 року         НК № 9/0/454-20 затверджено склад конкурсної комісії Павлоградської райдержадміністрації на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В», яка в своїй роботі керується постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби”.

З набранням чинності Закону України «Про державну службу» при прийнятті на державну службу від претендентів обов’язково вимагається подання до Національного агентства з питань запобігання корупції в порядку, визначеному  Законом України «Про запобігання корупції», електронної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Проведена робота щодо своєчасного подання суб’єктами декларування,  електронних декларацій осіб, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік. Всіх державних службовців ознайомлено з вимогами ЗУ «Про запобігання корупції» та рекомендаціями декларування під підпис, в тому числі і працівників, які знаходяться в соціальних відпустках та особам, які припинили діяльність у 2016 році. Фактів неподання чи несвоєчасного подання декларацій не виявлено.

Головний спеціаліст відділу організаційно-кадрового та правового забезпечення апарату райдержадміністрації постійно підвищує кваліфікацію з питань запобігання корупції шляхом навчання на семінарах при Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

На протязі року, уповноваженою особою з питань запобігання корупції забезпечено візування проектів розпоряджень з основної діяльності, адміністративно-господарських питань та додатків до них та з кадрових питань райдержадміністрації.

Головним спеціалістом відділу організаційно-кадрового та правового забезпечення апарату райдержадміністрації виконуються функції з питань

 

запобігання корупції  та щоквартально проводиться моніторинг притягнення державних службовців райдержадміністрації та її управлінь і відділів до відповідальності.

На протязі 2019 року фактів притягнення до відповідальності державних службовців райдержадміністрації не відбувалось.

Схожі публікації:

baner

Сектор з інформаційної діяльності та зв"язків з громадскістю

м. Павлоград, вул. Центральна, 98, каб.201, тел: (0563) 26-96-04

baner
baner
baner
baner