cnap
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

В основу формування розрахункових показників доходів місцевих бюджетів покладено норми Бюджетного кодексу України, положення постанови Верховної Ради України від 22 травня 2012 року № 4824 «Про основні напрями бюджетної політики на 2013 рік», Постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 року № 1149 «Деякі питання розподілу міжбюджетних трансфертів», із змінами.

Щодо методики розрахунку доходів 1 кошика на 2013 рік в розрізі адміністративно – територіальних одиниць, збережено діючий механізм, тобто застосування математичних методів екстраполяції та експоненти, а також коефіцієнтів, що використовувались при розрахунку прогнозу на 2012 рік (коефіцієнту актуалізації, індексу відносної податкоспроможності, коефіцієнту впливу нарахованого фонду оплати праці за регіонами, показника стимулювання).

Проект програми соціально-економічного та культурного розвитку Павлоградського району на 2013рік

Відповідно до Конституції України, законів України „Про місцеве самоврядування в Україні“, „Про місцеві державні адміністрації“, „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України“, постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 „Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету“ райдержадміністрацією підготовлено основні прогнозні показники і програму соціально-економічного та культурного розвитку району на 2013 рік.

Програма базується на комплексі макроекономічних та галузевих прогнозів. Прогнозні розрахунки і заходи програми розроблені на основі аналізу поточної соціально-економічної ситуації в господарському комплексі району та аналізу динаміки основних показників програми соціально-економічного розвитку району за попередні роки.

Головною метою програми на 2013 рік має стати створення бази для забезпечення досягнення економічного зростання як основи вирішення всього комплексу питань соціально-економічної політики держави.

Серед головних пріоритетів економічного і соціального розвитку району на 2013рік мають бути:

 • формування високопродуктивного прибуткового сільсько-господарського виробництва;
 • поліпшення соціального захисту, рівня та якості життя населення, збільшення обсягу й підвищення якості соціальних послуг, поліпшення соціально-побутових умов жителів сільських населених пунктів, забезпечення населення якісною питною водою, продовження газифікації сіл і селища, будівництво доріг, поліпшення екологічного стану населених пунктів;
 • формування якісного кадрового потенціалу в усіх галузях бюджетної сфери району, створення сприятливих умов праці і проживання спеціалістів освіти, охорони здоров’я, культури;
 • удосконалення діяльності та матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, розвиток освіти, відродження культурних і просвітницьких традицій;
 • підвищення продуктивної зайнятості населення, підвищення рівня доходів та зменшення розшарування населення за рівнем доходів, погашення заборгованості із заробітної плати;
 • підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів в усіх сферах суспільного виробництва та поліпшення стану розрахунків за спожиті енергоносії;
 • забезпечення стабільних умов для подальшого функціонування малого підприємництва, залучення широких верств населення до підприємницької діяльності та збільшення нових робочих місць.

1. РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА.

1.1. Агропромисловий комплекс

В 2013 році в аграрному секторі заплановано здійснити заходи щодо стабілізації виробництва сільськогосподарських культур, підвищення їх урожайності, удосконалення структури посівів, захисту земель та підвищення їх родючості, розвитку насінництва й поліпшення якості зерна, технічного і технологічного оновлення агропромислового комплексу, селекційної роботи у рослинництві і тваринництві, відновлення тенденції нарощування обсягів виробництва сільськогосподарської продукції.

Валова продукція сільського господарства на 2013 рік прогнозується в сумі 386,5 млн. грн., що складе 124,8% до 2012 року.

 Проектом розвитку сільського господарства на 2013 рік в районі передбачається отримати валовий збір зерна в кількості 115,6 тис. тонн (залікова вага). В структурі зернової групи озимі культури складуть 48%, цей показник збільшився в порівнянні з 2012 роком.

В 2013 році передбачається посівні площі зернової групи утримати на рівні 57,2% в структурі посівних площ.

Посіви технічних культур займуть 26,1%. Проектом 2013 року посіви соняшнику передбачаються на площі 18,2тис.га, що складе 23,1% у структурі ріллі району.

Посіви картоплі і овочевих культур займуть 3%.

В 2013 році планується збільшити кількість сільгосппідприємств, які будуть застосовувати в виробництві елементи мало витратних технологій.

Виробництво м’яса у 2013 році передбачається в розмірі 4,4 тис. тонн, молока – 11,9 тис. тонн, яєць – 11,8 млн. шт.

Пріоритетні цілі та завдання на 2013 рік:

 • сприяння впровадженню новітніх та ресурсозберігаючих технологій. Активізація селекційної роботи в рослинництві та вжиття заходів щодо боротьби з хворобами рослин;
 • придбання сільськогосподарської техніки з метою впровадження у виробництво технологій з мінімальним обробітком ґрунту;
 • стабілізація поголів’я худоби та птиці всіх видів по всім категоріям господарств, з одночасним збереженням маточного поголів’я;
 • подальше покращення генетичного потенціалу тварин та збереження тенденції по збільшенню показників продуктивності тварин;
 • покращення показників по використанню маточного поголів’я;
 • зміцнення і покращення кормової бази, умов по утриманню, вирощуванню та розведенню тварин за рахунок застосування в виробництві елементів мало витратних технологій.
 • здійснення постійного контролю за юридичним оформленням договорів оренди на землі запасу, резерву та невитребувані паї з метою наповнення місцевих бюджетів.

В 2013 році чисельність працюючих в сільгосппідприємствах району складе 450 осіб. Ріст середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника в 2013 році очікується на 5,9% більше проти 2012 року і буде складати 1930 грн.

На різке коливання рівня заробітної плати працівників агроформувань впливає сезонний характер виробництва: найбільш висока заробітна плата в період збору урожаю та найнижча – в зимовий період.

Зростання заробітної плати працівників сільгосппідприємств буде забезпечуватись :

 • шляхом ефективного використання робочого часу;
 • за рахунок росту обсягів виробництва сільськогосподарської продукції;
 • впровадження механізму забезпечення державних гарантій, норм галузевої угоди, а також колективних договорів щодо оплати праці.

 В 2013 році очікується створити 37 нових робочих місць за рахунок розширення сфери діяльності фермерських господарств та приватних підприємців.

1.2. Промисловість

Обсяг реалізованої промислової продукції в 2013 році складе 200,0 млн. грн., що становитиме 105,2% до очікуваних показників 2012 року.

1.3. Розвиток сфери обігу споживчих товарів та послуг

З метою подальшого розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів, покращення якості торгівельного обслуговування населення у 2013 році передбачається здійснити комплекс заходів щодо збереження діючих та розвиток мережі підприємств роздрібної торгівлі, так як торгівля відіграє значну роль у формуванні дохідної частини місцевих бюджетів та забезпеченні зайнятості населення.

З метою задоволення потреб населення у широкому асортименті послуг у достатній кількості передбачається активізувати роботу щодо формування інфраструктури мережі підприємств сфери послуг шляхом вивчення потреб населення в необхідності організації того чи іншого виду побутових послуг на території кожної сільської ради та якісного і цільового підходу до видачі одноразової допомоги безробітним для організації підприємницької діяльності.

Провести роботу з виявлення суб’єктів підприємницької діяльності, які надають населенню побутові послуги без реєстрації або неповністю сплачують податки, і вжити дієвих заходів щодо їх легалізації та сплати податків по сільським радам.

Висвітлювати проблемні та перспективні питання розвитку сфери послуг в засобах масової інформації.

2. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

2.1. Заробітна плата

Основною метою програми щодо збільшення грошових доходів населення залишається забезпечення випереджаючого зростання номінальної заробітної плати по відношенню до споживчих цін, збереження реальної заробітної плати працівників, зайнятих в економіці району.

Пріоритетні галузі в районі є сільське господарство та промисловість.

Основні пріоритетні напрямки розвитку Павлоградського району на 2013 рік є:

 •  своєчасна виплата заробітної плати;
 •  підвищення рівня доходів населення;
 •  сприяння повній продуктивній зайнятості.

 Враховуючи подальше реформування системи оплати праці: середньомісячна заробітна плата по району у 2013 році збільшиться на 15 % у порівнянні з очікуваним показником 2012 року і становитиме 6440,0 грн.

Збільшення середньої заробітної плати відбудеться у вугільній промисловості, сільському господарстві.

Складовими зростання заробітної плати є підвищення рівня мінімальної заробітної плати, нарощування валової продукції сільського господарства та промисловості.

Підвищення розміру мінімальної заробітної плати, рівня пенсійного забезпечення та соціального захисту населення сприятимуть подальшому зростанню грошових доходів населення.

Також, відбудеться зростання заробітної плати:

 • шляхом ефективного використання робочого часу;
 • підвищення рівня мінімальної заробітної плати, відновлення міжпосадових співвідношень в оплаті праці;
 • за рахунок росту обсягів виробництва сільськогосподарської та промислової продукції (шахти);
 • впровадження механізму забезпечення державних гарантій, норм галузевих угод та колективних договорів щодо оплати праці.

2.2. Зайнятість населення та ринок праці

Головним напрямком роботи в сфері зайнятості в 2013 році буде розширення сфери застосування праці за рахунок створення нових робочих місць, професійна підготовка спеціалістів та кваліфікованих робітників відповідно до потреб ринку, створення умов для самостійної зайнятості та соціальна підтримка незайнятих громадян, зареєстрованих у державній службі зайнятості.

Одним із головних пріоритетів роботи служби зайнятості залишається сприяння працевлаштуванню тих, хто знаходиться на обліку, а також їх навчання засобам самостійного пошуку роботи.

Зростання вимог роботодавців щодо якості та підвищення конкурентноздатності робочої сили вимагає розширених програм професійної орієнтації, підготовки та перепідготовки незайнятих, вивільнюваних та безробітних громадян пройдуть професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації незайнятих громадян -131 особа.

Запровадження активних заходів політики зайнятості в районі дозволить стабілізувати процеси на ринку праці – працевлаштувати 315 осіб; працевлаштувати на нові робочі місця 335 осіб; забезпечити участь у громадських роботах 100 осіб.

Найбільш незахищеною категорією на ринку праці є молодь.

З метою адаптації молоді до умов ринкової економіки передбачається активізувати роботу з розвитку молодіжних центрів праці, проводити семінари, сприяти організації громадських робіт для молоді за рахунок коштів місцевих бюджетів і підприємств.

2.3. Соціальний захист

З метою соціального захисту найбільш вразливих верств населення Павлоградського району в 2013 році здійснити ряд заходів.

Забезпечити своєчасну, в повному обсязі виплату державних соціальних допомог, пільг та житлових субсидій:

 • за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям;
 • державну допомогу на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;
 • за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу, надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг.

Забезпечити виконання районної програми „Соціальний захист та підтримка найменш захищених та малозабезпечених громадян Павлоградського району на 2011-2014 роки“.

У результаті виконання даних заходів очікується досягнення певних зрушень у реалізації державної соціальної політики в районі, охоплення максимального кола осіб заходами соціального захисту й підтримки ветеранів війни та праці, інвалідів, військовослужбовців, які брали участь у бойових діях в Афганістані, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, різноманітних пільгових категорій громадян, сімей з дітьми, забезпечення соціальної і матеріальної підтримки найбільш уразливих верств населення району шляхом додержання державних соціальних гарантій.

2.4. Пенсійне забезпечення

З метою подальшого впровадження пенсійної реформи, забезпечення своєчасної та в повному обсязі виплати пенсій передбачається:

 • активізувати роботу з платниками податків щодо своєчасної виплати заробітної плати, відрахувань єдиного внеску до Пенсійного фонду;
 • продовжити роботу по створенню інформаційної бази щодо відомостей про застрахованих осіб у системі персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України, електронної бази даних автоматизованої системи формування та видачі свідоцтв про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
 • посилити контроль за використанням коштів, призначених на виплату пенсій та допомог;
 • продовжити роботу по залученню пенсіонерів до отримання пенсій через установи банків, уповноважених для роботи з вкладними пенсійними рахунками;
 • забезпечити виконання соціальних ініціатив Президента України, запроваджених у 2012 році.

Очікувані надходження власних коштів Пенсійного фонду по Павлоградському району та м. Павлоград у 2013 році плануються в розмірі 1 164 239,1 тис. грн., очікувані видатки на фінансування пенсій та грошової допомоги – 1 000 974,3 тис. грн., середній розмір пенсій складе – 1845,0 грн.

2.5. Діяльність стосовно дітей, сім’ї та молоді

З метою забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей та створення у 2013 році умов для реалізації державних гарантій і конституційних прав дітей, у рамках районної програми „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини“ по Павлоградському району на 2013 року передбачається забезпечити :

 • забезпечення на районному рівні системи захисту дітей та збереження їхнього здоров’я;
 • створення умов для повноцінного життя в суспільстві дітей-інвалідів та дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, для здобуття ними освіти, для їх подальшого працевлаштування;
 • активізація процесу формування у дітей здорового способу життя, забезпечення їх широкого залучення до фізичної культури і спорту;
 • забезпечення надання дітям психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних, інформаційних та інших послуг незалежно від місця проживання;
 • забезпечення збереження та зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, освіти і культури;
 • реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • поширення практики сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • створення умов для активізації національного усиновлення;
 • посилення боротьби з торгівлею дітьми, здійснення їх захисту від сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження;
 • активізація діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості щодо підтримки сімей з дітьми;
 • пропагування національної культури та духовної спадщини, національно-патріотичного виховання дітей, проведення роботи з виявлення та підтримки обдарованих дітей;
 • забезпечення широкої участі дітей у житті суспільства;
 • активізація діяльності територіальних громад із захисту прав дітей;
 • забезпечення поширення соціальної реклами та широкого висвітлення в засобах масової інформації питань соціально-правового захисту дітей, дотримання положень Конвенції ООН про права дитини;
 • оптимальні умови для народження та повноцінного виховання дітей у сім’ї;
 • підвищення економічної активності сім’ї та оптимізація соціального захисту сімей з дітьми;
 • удосконалення форми допомоги молоді з питань шлюбу, сім’ї, виховання дітей;
 • зменшення кількості злочинів, пов’язаних з насильством в сім’ї;
 • 100% оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, загиблих шахтарів, військовослужбовців, які загинули при виконанні службових обов’язків, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей;
 • створення сприятливих умов для безпосередньої участі молоді у суспільних перетвореннях на засадах соціального партнерства;
 • підвищення заінтересованості молоді в здобутті освіти;
 • поліпшення рівня навчальної та виховної роботи, створення більш ефективної системи пошуку, навчання, виховання та самовдосконалення обдарованих дітей та молоді, розширення співпраці закладів освіти з молодіжними та дитячими громадськими організаціями щодо реалізації освітньо-виховних програм, удосконалення діяльності органів учнівського самоврядування;
 • поліпшення соціальної роботи з молоддю, зокрема, з молодими сім’ями, молодими інвалідами, сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, з особами, що повернулися з місць позбавлення волі, залучення до цієї роботи молодіжних громадських організацій, волонтерів;
 • здійснення заходів щодо задоволення потреб молоді у житлі, вдосконалення механізму та збільшення обсягів надання за рахунок коштів державного бюджету України пільгових довгострокових державних кредитів на будівництво та придбання житла молодим сім’ям і молодим громадянам;
 • формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності високих моральних, культурних, загальнолюдських, цінностей, утвердження почуття патріотизму та національної самосвідомості.

Роботу служби у справах дітей в 2013 році планується направити на створення прийомних сімей та влаштування до них дітей; виплату одноразової грошової допомоги по досягненню 18-річчя дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

Проведення перевірок по додержанню вимог законодавства про працю дітей на підприємствах, де працюють неповнолітні.

Організацію благодійних заходів по наданню допомоги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування до Дня захисту прав дитини, акцій „Перший раз – у перший клас“ і „Спорт замість вулиці“ для дітей, схильних до правопорушень, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, проведення рейдів „Діти вулиці“, „Дискотека“ у вечірній час та організація привітання дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей з прийомних сімей, вихованців районного будинку „Моя родина“ з новорічними та різдвяними святами.

3. ГУМАНІТАРНА СФЕРА

3.1. Здоров’я населення

Медичну допомогу населенню надають центральна районна лікарня на 160 ліжок та Павлоградський районний центр первинної медико-санітарної допомоги, який включає адміністративно – господарський підрозділ, 8 – амбулаторій загальної практики-сімейної медицини, 19 фельдшерських пунктів, та 3 медичних пункти.

Пріоритетним напрямком у роботі галузі охорони здоров’я у 2013 році є поліпшення здоров’я громадян шляхом створення умов для забезпечення доступності кваліфікації медичної допомоги кожному громадянину. На виконання даного завдання направлені 4 програми в сфері охорони здоров’я :

 • Програма „Місцевих стимулів“ в охороні здоров’я Павлоградського району на 2012-2014 роки.
 • Районна програма з охорони здоров’я „Здоров’я дітей та матерів Павлоградщини на період до 2015 року“.
 • Районна програма „Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб у Павлоградському районі“ на 2010-2015 рр.

На виконання цих програм на 2013 рік заплановано в місцевому бюджеті 523,3 тис. грн.

У 2013 році плануються виїзди пересувного флюорографа до сіл району для огляду населення, своєчасного виявлення туберкульозу та онкозахворювань.

Продовжити у 2013 році навчання медичних працівників (лікарів загальної практики сімейної медицини, медичних сестер, фельдшерів, акушерок, лаборантів).

Продовжити впровадження енергозберігаючих технологій по Павлоградському РЦПМСД та його структурних підрозділах.

Тримати на постійному контролі питання щеплення населення, заходи по зниженню дитячої та материнської захворюваності, інвалідності та смертності.

Взяти участь у Всеукраїнському та обласному конкурсах проектів та програм розвитку місцевого самоврядування з метою покращення матеріальної бази по Павлоградському РЦПМСД та його структурних підрозділах.

3.2. Освіта

У 2013 році відділ освіти та загальноосвітні навчальні заклади, дошкільні навчальні заклади продовжують роботу по реалізації основних завдань, поставлених перед освітою Законами України „Про освіту“, Державної Національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ столітті, Закону про загальну середню освіту, Концепції профільного навчання в старшій школі, а саме: буде виконуватися районна Комплексна програма розвитку освіти на 2013/2016 р.р..

У 2013-2014 навчальному році в закладах освіти району буде навчатися 2088 учнів, до 1-х класів буде прийнято 250 учнів, до 10 – 150 учнів. Зі шкіл району буде випущено випускників 9-х класів – 245 та 11-х класів – 196 учнів.

У розвитку дошкільної освіти пріоритетним є питання модернізації її змісту, орієнтації на системний розвиток особистості, реалізація програми дошкільної освіти „Я у світі“, спрямованої на забезпечення якісної дошкільної освіти.

На виконання районної Комплексної програми розвитку освіти на 2013/2016 р.р. в 2013 році планується охопити безкоштовним гарячим харчування 958 учень – 1 – 4 кл. та 51дітину – сироту.

У 2013 році передбачається забезпечити збереження та функціонування закладів освіти та наповнення їх кваліфікованими кадрами, запровадження наявних державних стандартів освіти, поліпшення забезпеченості навчальних закладів підручниками та методичною літературою, здійснити організацію курсової перепідготовки педагогічних працівників, їх атестацію відповідно до планів роботи відділу освіти та районної Комплексної програми розвитку освіти на 2013/2016 р.р

В 2013 році з метою забезпечення профільного навчання планується охопити профільною освітою 315 учнів 10 – 11 класів. Передбачається створення Межиріцького освітнього округу з базовою школою Межиріцька ЗШ № 1 І-ІІІ ст., мета якого розширення діапазону профільної освіти для шкіл сателітів.

З метою забезпечення доступу до якісної освіти відділом освіти передбачається здійснення протягом 2012 року підвозу 560 учнів шкіл району до місць навчання та в зворотному напрямку , а також заходи по забезпеченню 11 автотранспортних одиниць паливно – мастильними матеріалами та необхідними запчастинами.

Для формування навичок здорового способу життя та залучення учнів до регулярних занять фізичною культурою і спортом передбачається протягом 2013 року здійснити фінансування на організацію масових спортивних заходів та участі в обласних на загальну суму 6,0 тис. грн.

Планується у 2013 році реалізація регіональної програми „Оздоровлення та відпочинку дітей Павлоградського району у 2010 – 2013 роках“ на загальну суму 304,4 тис. грн.

3.3. Районний еколого – натуралістичний центр та районний будинок дитячої творчості

Пріоритетні напрямки роботи позашкільних закладів (ЕНЦ та РБДТ) на 2013 рік викладені в Комплексній програмі розвитку освіти на 2013/2016 р.р та направлені на соціальну доступність, безперервність, єдність загальнолюдських і національних цінностей, добровільність, відкритість до педагогічних новацій; збереження та відкриття гуртків в сільській місцевості,

пропаганда та популяризація дитячої творчості; конструкція, модернізація, розвиток навчальної, матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів. На 2013 рік передбачається фінансове забезпечення створенню умов розвитку творчого потенціалу учнів за районною програмою розвитку позашкільної освіти в обсязі 1409,0 тис. грн.

3.4. Культура

Основними заходами підтримки культурного рівня району на 2013 рік є:

 • організація змістовного дозвілля жителів району, насамперед дітей, підлітків та молоді, заохочення їх до застосування творчих здібностей у колективах художньої самодіяльності, клубах за інтересами, навчаннями в школах естетичного виховання;
 • підтримка обдарованих дітей та молоді, створення умов для їх подальшого творчого зростання;
 • організація та проведення районних фестивалів, конкурсів та участі творчих колективів і окремих виконавців в обласних, всеукраїнських, міжнародних фестивалях;
 • проведення районних культурно-мистецьких заходів з нагоди державних свят, знаменних подій;
 • покращення умов обслуговування користувачів у сільських бібліотеках, пропаганда української книги;
 • сприяння забезпеченню поповнення бібліотечних фондів новими виданнями, розширення діапазону інноваційних форм і методів бібліотечного обслуговування користувачів в сільських бібліотеках;
 • збереження та розвиток позашкільного навчального закладу;
 • продовження організації проведення виїзних концертів у віддалені села району;
 • забезпечення проведення семінарів, нарад, майстер-класів, заходів щодо обміну досвідом працівників закладів культури району;
 • продовжити роботу паспортизації пам’яток археології, історії, монументального мистецтва та з укладення охоронних договорів на об’єкти культурної спадщини, контролювати проведення ремонтних робіт на об’єктах культурної спадщини та заміну пам’яток з недовговічних матеріалів на нові, здійснювати виконання всіх напрямків роботи зі збереження культурної спадщини.

При наявності сприятливих організаційно-економічних, фінансових умов для розвитку внутрішнього туризму сприяти впровадженню екскурсійної діяльності на території Павлоградського району.

3.5. Фізичне виховання і спорт

Основними напрямами діяльності відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, сільських рад, громадських організацій на

2013 рік є виконання в районі заходів Цільової комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту „Фізичне виховання – здоров’я нації“ забезпечити:

 • роботу фізкультурно-спортивних клубів сільських рад;
 • участь спортсменів та команд району у змаганнях вищого рівня;
 • стабільну роботу ДЮСШ Павлоградського району;
 • розвиток пріоритетних видів спорту: футболу, волейболу, баскетболу, легкої атлетики, настільного тенісу;
 • фінансування сфери фізичної культури і спорту відповідно до затверджених бюджетних асигнувань‚ раціональне використання коштів;
 • провести не менше 40 спортивних заходів;
 • створити необхідні умови для сімейного дозвілля;
 • привести у належний стан спортивну базу та забезпечити її раціональне використання;
 • висвітлювати у ЗМІ спортивні події, досягнення спортсменів та команд у змаганнях, вирішення проблемних питань.

3.6. Розвиток інформаційного простору

З метою забезпечення реалізації конституційних прав громадян на отримання інформації та свободу слова у 2013 році передбачається реалізувати комплекс заходів в рамках регіональних програм економічної підтримки районної газети „Рідний край“ , ДП „А-студія“.

Сектором з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та засобів масової інформації райдержадміністрації планується запровадити проведення засідань „круглого столу“, семінарів, конференцій за участю керівників місцевих органів влади, лідерів політичних партій, представників бізнесу для обговорення питань розвитку інформаційного суспільства в Україні та районі.

Забезпечувати висвітлення в засобах масової інформації даних про стан виконання заходів з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні та районі.

Сприяти створенню в місцевих засобах масової інформації тематичних рубрик та програм з питань розвитку інформаційного суспільства.

Забезпечити впровадження та функціонування в районній державній адміністрації та її структурних підрозділах систем електронного документообігу й електронного цифрового підпису відповідно до чинного законодавства України.

4. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

4.1. Охорона навколишнього середовища та техногенна безпека

Основним напрямком діяльності у сфері охорони навколишнього середовища є забезпечення безпечних умов проживання населення. В умовах значної кількості екологічних проблем різного рівня складності та вкрай обмежених ресурсів для їх вирішення передбачається впровадження природоохоронних заходів щодо стабілізації стану довкілля. Ці заходи планується запроваджувати за рахунок коштів місцевих фондів охорони навколишнього середовища, які створені при кожній сільській раді та обласного фонду охорони навколишнього середовища.

На 2013 рік заплановані наступні заходи:

 • розробка проектної документації на об’єкт „ Протиповіневі заходи на р. Вовча та захист від підтоплення с. Нова Дача (ІІ черга)“ – 60,0 тис. грн. ( кошти місцевого або обласного ФОНС);
 • проведення рекультивації земель; виконання затверджених природоохоронних заходів;
 • впорядкування полігону ТПВ в с. В’язівок – 60,0 тис. грн. (районний бюджет);
 • співфінансування на виготовлення проекту та робочої документації на будівництво полігону ТПВ для регіону „Західний Донбас“ 20,0 тис. грн.

4.2. Охорона праці

З метою стабілізації стану безпеки праці на виробництві, сприянню зниження рівня виробничого травматизму у сфері охорони праці в 2012 році передбачається реалізація заходів щодо:

 • активізації роботи ради безпеки життєдіяльності населення райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування;
 • здійснення контролю за додержанням керівниками підприємств, установ, організацій, суб’єктами підприємницької діяльності нормативно-правових актів про охорону праці;
 • забезпечення соціального захисту найманих працівників зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, вжиття заходів щодо проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;
 • забезпечення систематичного аналізу, узагальнення та впровадження передового досвіду створення безпечних умов праці, запобігання виробничому травматизму і професійним захворюванням на підприємствах;
 • підвищення рівня спеціальної підготовки роботодавців та відповідальних посадових осіб з питань охорони праці.

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Обсяг капітальних вкладень в 2013 році за рахунок усіх джерел фінансування очікується в обсязі 27,42 млн. грн., що в 3,5 рази більше за очікуване виконання в 2012 році.

Планується реалізувати наступні проекти і заходи:

У сфері розвитку інфраструктури:

1. Продовжити роботи за проектами газифікації сіл району:

 • будівництво розвідного газопроводу в с. Богданівка (запланований обсяг фінансування із місцевого бюджету 300 тис. грн.);
 • газифікація с. Богуслав (запланований обсяг фінансування за рахунок відшкодування із державного бюджету 350 тис. грн.);
 • будівництво підземного розвідного газопроводу середнього тиску по вулицям с. Вербки (запланований обсяг фінансування із державного бюджету 1628,7 тис. грн.);
 • будівництво розподільного газопроводу по вулицям с. Нова Дача (запланований обсяг фінансування із державного бюджету 1100 тис. грн.).

2. Проводити роботи за проектами розвитку систем водопостачання в населених пунктах району:

 • будівництво водопроводу в с. Привовчанське (запланований обсяг фінансування із державного бюджету 616 тис. грн.);
 • виготовлення ПКД (20,0 тис. грн. місцевий бюджет) та проведення капітального ремонту водопроводу в с. Троїцьке (запланований обсяг фінансування на проведення робіт 50 тис. грн. – кошти ПАТ ДТЕК „Павлоградвугілля»“, 100 тис. грн. – обл. бюджет, 30 тис. грн. місц. бюджет та 20 тис. грн. залучені кошти);
 • капітальний ремонт водопроводу в с.Богданівка (обсяг фінансування із обласного бюджету 560 тис. грн.).

3. Здійснити перевод на електроопалення сіл Домаха, Лиманське, Веселе.

4. Проводити поточні та капітальні ремонти доріг в межах субвенції, яка буде виділена із державного бюджету:

— капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка в с. Межиріч (обсяг фінансування із державного бюджету 1007,75 тис. грн.).

 У сфері розвитку освіти:

1. Забезпечити реалізацію існуючих проектів з реконструкції та покращення матеріальної бази дитячих дошкільних закладів:

 • Реконструкція будівель корпусу №2 ЗШ І-ІІ ст. та профцентру ЗШ І-ІІІ ст. с.Богуслав для створення двох НВК (кошторисна вартість проектів 7848,1 тис. грн. та 6200 тис. грн., запланований обсяг фінансування за кошти ПАТ ДТЕК 1000 тис. грн., держ. бюджет 4300 тис. грн., рай. бюджет 700 тис. грн.),
 • Відкриття додаткової групи в дитячому дошкільному закладі „Барвінок“ с. Карабинівка (бюджет проекту 351 тис. грн., з них 100 тис. грн. – кошти ПАТ ДТЕК „Павлоградвугілля“, 160 тис. грн. – держ. бюджет, 56 тис. грн. – місц. бюджет, 35 тис. грн. – залучені кошти);
 • виготовлення ПКД (110 тис. грн. місцевий бюджет + земельна документація) та реконструкція Кохівської НСШ під дошкільний навчальний заклад в с. Кохівка ( ІІ черга ), обсяг фінансування на проведення робіт 700 тис. грн. – кошти ПАТ ДТЕК „Павлоградвугілля“, 10 тис. грн. – місцевий бюджет, 6 тис. грн. – залучені кошти).
 • реконструкція дитячого садку „Оксанка“ в с. Вербки, (запланований обсяг фінансування із державного бюджету 5000 тис. грн., із місцевого бюджет 499,3 тис. грн.);
 • реконструкція дитячого садку „Теремок“ в с. Богданівка (запланований обсяг фінансування із державного бюджету 6000 тис. грн., із місцевого бюджету 438,812 тис. грн.);
 • виготовлення ПКД для переведення будівлі Богданівської ЗОШ з вугільного опалення на газове (обсяг фінансування 70 тис. грн. рай. бюджет);
 • виготовлення ПКД для переведення будівлі Новодачинської ЗОШ з вугільного опалення на електричне (обсяг фінансування 80 тис. грн. рай. бюджет);
 • виготовлення ПКД для переведення будівлі Богданівської НСШ з вугільного опалення на електричне (обсяг фінансування 60 тис. грн. рай. бюджет).

2. Запровадити курс енергоефективності в школах району (обсяг фінансування ПАТ ДТЕК „Павлоградвугілля“ 24,09 тис. грн., рай. бюджет 1,8 тис. грн..).

У сфері медицини:

 • реалізація проекту „Телемедицина“ (Богданівська, Булахівська, Богуславська, Вербківська, В’язівоцька, Межиріцька, Новодачинська, Троїцька амбулаторії загальної практики сімейної медицини и Павлоградський районний центр загальної практики сімейної медицини), обсяг фінансування 200 тис. грн. коштів ПАТ ДТЕК „Павлоградвугілля“;
 • виготовлення ПКД (150 тис. грн. районний бюджет) та заміна вугільного опалення на газове опалення в приміщенні амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Богуслав (бюджет проекту 175,5 тис. грн., з них 150 тис. грн. – кошти ПАТ ДТЕК „Павлоградвугілля“, 25,5 тис. грн. – місц. бюджет);
 • виготовлення ПКД для заміни вугільного опалення на електричне опалення приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Вербки, обсяг фінансування 100 тис. грн.
 • виготовлення ПКД для заміни вугільного опалення на електричне опалення в приміщенні амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. В’язівок, обсяг фінансування 100 тис. грн.

У сфері культури:     

 • провести поточний ремонт Будинку культури в с. Нова Дача (бюджет проекту 301,8 тис.грн., з них 285,8 тис.грн. – кошти ПАТ ДТЕК „Павлоградвугілля“, 10 тис. грн. – місц. бюджет, 6 тис. грн. – залучені кошти).

В рамках обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування планується реалізувати наступні проекти:

 • „Створення соціально-оздоровчого спортивно-масового центру для школярів та молоді“ (ремонт спортзалу Богданівської ЗОШ) – на виготовлення проекту планується направити із районного бюджету 20 тис. грн., бюджет проекту 200 тис. грн.;
 • „Дитячо-юнацький еколого-валеологічний центр розвитку креативних здібностей підростаючого покоління та здорового способу життя“ (ремонт майстерні Булахівської ЗОШ) – на виготовлення проекту планується направити із районного бюджету 20 тис. грн., бюджет проекту 135 тис. грн.
 • „З Україною в серці, з повагою до свого історичного минулого, з надією на краще майбутнє“ (реконструкція музею в с. В’язівок) – на виготовлення проекту планується направити із місцевого бюджету 30 тис. грн., бюджет проекту 160 тис. грн.;
 • „Створення інноваційної моделі з реконструкції вуличного електроосвітлення центральної вулиці Харківська в с. Вербки“ – на виготовлення проекту планується направити із місцевого бюджету 17 тис. грн., бюджет проекту 176,13 тис. грн

5.2. Житлово-комунальне господарство

У 2013 оці передбачається здійснити заходи щодо створення сприятливих умов беззбиткової діяльності підприємства житлово-комунального господарства, провести ремонт та будівництво об’єктів комунального господарства, поліпшити якість житлово-комунальних послуг для населення, підприємств та організацій району.

Також планується продовжити роз’яснювальну роботу з керівниками підприємств на яких працюють найбільш злісні неплатники за отримані житлово-комунальні послуги, проводити агітаційну роботу серед населення щодо обов’язковості погашення заборгованості за надані послуги та висвітлювати в засобах масової інформації дане питання.

5.3. Розвиток системи державних закупівель

Основні зусилля у 2013 році будуть направлені на оптимальне та раціональне використання бюджетних коштів у районі, що забезпечується конкурентним і прозорим середовищем у цій сфері.

Керівникам бюджетних організацій вжити дієві заходи щодо виконання в районі завдань державної політики у сфері державних закупівель:

 • посилення контролю за дотриманням чинного законодавства замовниками-розпорядниками бюджетних коштів місцевих бюджетів;
 • удосконалення системи інформування виробників і постачальників щодо потреб бюджетних установ району;
 • організація професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань організації та проведення процедури закупівель;
 • визначення виконавців робіт (товарів, послуг) за державні кошти здійснювати на конкурсних засадах з дотриманням вимог Закону України „Про здійснення державних закупівель“, а саме – вибір переможця за найкращими тендерними пропозиціями.

5.4. Регуляторна політика, розвиток малого підприємництва та формування конкурентного середовища

У 2013 році в рамках регіональної програми розвитку малого підприємництва передбачається здійснити комплекс заходів щодо:

 • забезпечення дотримання місцевими органами виконавчої влади порядку підготовки проектів регуляторних актів, їх офіційного оприлюднення, здійснення аналізу регуляторного впливу;
 • підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади, до компетенції яких належить здійснення контролю за дотриманням вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності“;
 • забезпечення видачі документів дозвільного характеру виключно через дозвільний центр:
 • проведення конкурсів за участю малих підприємств при розміщенні замовлень на підрядні роботи, постачання продукції та надання послуг;
 • сприяння розвитку підприємництва у сфері виробництва та інших пріоритетних напрямах економічного розвитку регіону через систему місцевих податків і зборів, розширення доступу підприємців до вільних виробничих площ (у тому числі на пільговій основі), забезпечення навчання підприємницькій діяльності у системі державної та недержавної освіти.

З метою запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції – погоджувати з територіальним відділенням Антимонопольного комітету України рішення, які можуть призвести до обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних товарних ринках.

Формування проекту районного бюджету по доходах на 2013 рік

При формуванні доходів місцевих бюджетів на 2013 рік було враховано:

 • фактичне виконання дохідної частини бюджету за базові 2009 – 2011 роки та 9 місяців поточного року;

Відповідно до вимог статті 66 Бюджетного кодексу України для забезпечення реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм територіальних громад до доходів районних бюджетів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (кошик 1), належать:

 • 50 відсотків податку з доходів фізичних осіб, що сплачується (перераховується ) згідно з Законом України „Про податок з доходів фізичних осіб” на території сіл;
 • Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних та фізичних осіб – підприємців, що справляється відповідними районними державними адміністраціями.
 • Обсяг податку з доходів фізичних осіб на 2013 рік розраховано відповідно до положень Податкового кодексу України, та визначено в сумі 61500,652 тис.грн.
 • Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних та фізичних осіб – підприємців, що справляється відповідними районними державними адміністраціями визначено в сумі 5,5 тис.грн.
 • Обсяг доходів загального фонду прогнозується в сумі 61506,152 тис.грн.
 • Обсяг доходів спеціального фонду прогнозується в сумі 409,232 тис.грн., джерелом формування якого є власні надходження бюджетних установ.

У складі доходів загального фонду бюджету затвердити обсяги:

 • Іншої додаткової дотації у сумі 538,624 тис.грн.
 • додаткової дотації з державного бюджету на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок надання державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб’єктам космічної діяльності та суб’єктам літакобудування у сумі 1020,8 тис. грн;

субвенцій із державного бюджету, із них:

 • на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям у сумі 24844,9 тис. грн;
 • на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот у сумі 4055,8 тис. грн;
 • на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг, (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян у сумі 274,5 тис. грн;
 • на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в сумі 674,5 тис. грн;
 • на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною” у сумі 566,53 тис. грн.;
 • Інших субвенцій загального фонду, в тому числі, на виконання обласної міжгалузевої комплексної програми „Здоров’я нації на 2002 – 2015 роки” та соціальний захист населення у 2013 році у сумі 36,0 тис. грн;
 • Інших субвенцій спеціального фонду в сумі 570,0 тис.грн.:
 • на електрозабезпечення населених пунктів у сумі 500,0 тис.грн.;
 • на виконання районної програми взаємодії органів місцевого самоврядування різних рівнів та органів виконавчої влади на 2011 – 2014 роки у сумі 10,0 тис.грн.;
 • на виконання районної програми запровадження в закладах освіти енергозберігаючих технологій у сумі 50,0 тис.грн.;
 • на виконання програми інформатизації “Елетронна Павлоградщина” у сумі 10,0 тис.грн.;
 • субвенцій з сільських бюджетів на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів у сумі 540,9 тис.грн;
 • коштів, що передаються до районного бюджету з сільських бюджетів у сумі 24150,621 тис.грн.

Загальний обсяг доходів становить 119862,059 тис.грн., в тому числі доходів загального фонду 118209,327 тис.грн., спеціального фонду 1652,732 тис.грн., з них бюджету розвитку 590,0 тис.грн.

ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ

Видатки на заробітну плату працівників установ, якi фiнансуються за рахунок районного бюджету, обраховано виходячи із штатної чисельності працюючих станом на 1 січня 2013 року та відповідно до розміру мінімальної заробітної плати, визначеної Законом України „Про Державний бюджет України на 2013 рік”, а саме: з 1 січня 2013 року розмір мінімальної заробітної плати становить 1147 грн, з 1 грудня 2013 року – 1218 грн.

Обсяги видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери визначені виходячи з розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС: з 1 січня 2013 року – 845 грн, з 1 грудня 2013 року – 928 грн.

При цьому враховано видатки на встановлення посадових окладів працівникам, у яких вони менші за мінімальну заробітну плату, на рівні мінімальної заробітної плати та на забезпечення додаткових виплат працівникам освіти, охорони здоров’я і культури.

Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг по всіх головних розпорядниках обласного бюджету обраховано виходячи з коригуючи коефіцієнтів, доведених Міністерством фінансів України.

ОСВІТА

Видатки по галузі “Освіта” враховані на підставі пропозицій районного відділу освіти та включені до проекту районного бюджету в обсязі 35 439,0 тис грн., в тому числі на виконання програм 50,0 тис.грн. на розвиток освіти, 50,0 тис.грн. на запровадження енергозберігаючих технологій.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

За рахунок коштів районного бюджету пропонується утримання центру первинної медико-санітарної допомоги.

В цілому видатки загального фонду районного бюджету на утримання закладів та здійснення програм по галузі “Охорона здоров’я” у 2013 році обраховані у загальному обсязі 7672,0 тис.грн., в тому числі: на утримання 7624,0 тис. грн, на місцеві стимули медичним працівникам 48,0 тис.грн.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Видатки соціального захисту за рахунок субвенцій з державного бюджету включені в обсязі 30416,2 тис.грн.

За рахунок коштів районного бюджету пропонується утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Видатки враховані на підставі пропозицій головного розпорядника та включені до проекту районного бюджету в обсязі 2297,2 тис грн.,

Обсяг видатків компенсації фізичним особам по догляду за одинокими непрацездатними громадянами враховує прогнозний контингент одержувачів вказаних соціальних виплат і обрахований у загальному обсязі 38,2 тис. грн.

Передбачено видатки з районного бюджету в сумі 701,6 тис. грн, у тому числі на утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 163,0 тис.грн., на утримання фахівців з соціальної роботи за рахунок дотації з обласного бюджету 538,6 тис.грн.

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

Видатки по галузі “Культура” враховані на утримання 3 установи по галузі „Культура і мистецтво” і визначені з урахуванням пропозицій головних розпорядників коштів у обсязі 1882,1 тис. грн, у тому числі програма розвитку культури – 40,0 тис.грн.,

Для забезпечення реалізації вимог постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 2000 року № 900 „Про поповнення бібліотечних фондів” районній бібліотеці на підписку періодичних видань та на комплектування бібліотечних фондів – 4,8 тис. грн.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

Видатки на утримання дитячо-юнацької спортивної школи, проведення спортивних заходів, навчально-тренувальних зборів та змагань пропонуються в обсязі 468,5 тис. грн.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РАЙОННА РАДА

Видатки на утримання районної ради включено у сумі 780,5 тис. грн.

На реалізацію заходів Програми розвитку місцевого самоврядування в Дніпропетровській області включено видатки у сумі 40,0 тис. грн., у тому числі: на виконання заходів за КФК 250404 “Інші видатки”- 40,0 тис.грн.

Начальник фінансового управління

Павлоградської райдержадміністрації В.Г.БІЛОВОЛ

Схожі публікації:

baner

Сектор з інформаційної діяльності та зв"язків з громадскістю

м. Павлоград, вул. Цунтральна, 98, каб.201, тел: (0563) 20-63-32

baner
baner
baner
baner